O Ośrodku

Logo SDŚ ChojnówTwarze: beneficjenci i kadra ośrodka
Słońce wychodzące zza chmur: nadzieje, wiara na lepsze życie, próba pokonania wszelkich przeciwności i trudności dnia codziennego
Znaczenie: Powodzenie, harmonia, szczęście w miłości, pokonanie przeciwności, sukces, zadowolenie
Światło słoneczne: świadomość, prawda.

Kadra

Dyrektor: Maria Wiśniowska

Główny Księgowy: Danuta Głowińska

Psycholog: Dorota Radwańska

Pedagog : Hanka Dąbrowska-Król

Terapeuci : Bogumiła Cieślik,
Monika Chaczko, Patrycja Hinczewska, Anna Marciniszyn, Magdalena Wiśniewska, Małgorzata Stelmach, Anna Kozerska

Opiekunowie:  Waldemar Halikowski

Inspektor ds. administracyjno – biurowych i kadr : Małgorzata Jaworska

Pracownik Socjalny: Bogumiła Cieślik

Pielęgniarka: Grażyna Hepner

Psychiatra: Magdalena Kisiel

Rehabiltant: Magdalena Olszewska

Pracownik usług czystościowych: Małgorzata Gargula, Małgorzata Semczuk

Konserwator: Wiesław Man

Kierowca: Jarosław Kućko

Inspektor Ochrony Danych: Bożena Maziarska

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną (typ A, B, C, D).

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie przy ul. Reja 3 utworzony został z dniem 1 października 2011 r., na podstawie Uchwały Nr XI/55/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie. Jednostka funkcjonuje na podstawie  Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.
z 2009r., Nr 175, poz.1362, ze zm), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r., (Dz.U. Nr 238, poz.1586, ze zm.) oraz statutu i regulaminu organizacyjnego Domu.

Placówka jest czynna od godz. 7.30 do 15.30  i mieści się w dwóch budynkach, w tym jeden czterokondygnacyjny w związku z tym jest spełniony standard usług dot. powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika. W chwili obecnej wg statutowej  liczby uczestników w ŚDS przebywa 60 osób – mieszkańców powiatu legnickiego. Zajęcia prowadzone są w  grupach 7-10 osobowych przez co najmniej 6 godzin dziennie. Prace prowadzone są w oparciu o plan wspierająco- aktywizujący, uwzględniający sprawność, umiejętność i zainteresowania uczestników zajęć. Wsparcie takie można uznać za uwieńczone sukcesem, jeśli spowoduje samodzielne (na miarę możliwości uczestnika) funkcjonowanie osoby korzystającej ze wsparcia w jej naturalnym środowisku społecznym przy obustronnej akceptacji. Pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy powinien być ograniczony w czasie (jeśli to możliwe) i zakończony powrotem do środowiska rodzinnego i w miarę samodzielnego w nim funkcjonowania. Ze względu na to, że rodzajów zaburzeń psychicznych i ich głębokości jest wiele, nie we wszystkich przypadkach uda się doprowadzić do pełnego sukcesu. Trzeba jednak dążyć do tego, by każdy uczestnik Domu mógł mieć poczucie akceptacji przez najbliższe otoczenie, czyli by był w stanie uznać świat wokół siebie za przyjazny i tak samo odnosić się do tego otoczenia. Praca z uczestnikiem to miedzy innymi praca z jego najbliższymi, w tym rodziną, poprzez doprowadzenie do takiego stanu,
że uczestnik nie jest postrzegany przez swoich najbliższych jako ciężar, przedmiot ciągłej opieki
i przeszkoda życiowa. Innymi słowy, udzielane w ŚDS wsparcie nie powinno mieć charakteru izolacyjnego w relacjach uczestnik Domu a jego dotychczasowe otoczenie (rodzinne, sąsiedzkie). Błędne jest traktowanie ŚDS jako rodzaju świetlicy środowiskowej. Wprawdzie stanowi istotne odciążenie rodziny (opiekunów), dając jej możliwość realizowania własnych planów życiowych,
ale nie rozwiązuje problemów osoby z zaburzeniami psychicznymi. W sensie społecznym i psychologicznym takie podejście wręcz pogarsza sytuację uczestnika, skazując go albo na „ dożywotni” pobyt w ŚDS, albo na zupełne wyobcowanie z naturalnego środowiska społecznego. Koncentrowanie się ŚDS na działaniach umiejscowionych na terenie działania Domu, bez przykładania należytej uwagi do budowania (lub odbudowywania) właściwych relacji uczestnika
z najbliższymi nie może być uznane za rzeczywiste wsparcie. Dlatego program działalności środowiskowego domu samopomocy i roczne plany pracy winny zawierać jak najwięcej form wsparcia o charakterze integracyjno- aktywizującym. W realizację programu i planów należy włączać członków rodzin i inne osoby z otoczenia uczestników, począwszy od etapu tworzenia tych dokumentów, poprzez fazę wykonawczą, aż po ocenę efektów podejmowanych działań.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi, o których mowa obejmują w szczególności:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • niezbędna opiekę,
 • terapię ruchową,
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia,
 • gorący posiłek.

W chwili obecnej w Domu działa 8 pracowni:

 • plastyczno – artystyczna – Anna Marciniszyn
 • kulinarna i gospodarstwa domowego – Małgorzata Stelmach, Magdalena Wiśniewska
 • kulturalno – oświatowa -  Bogumiła Cieślik
 • ceramiczno – ogrodnicza – Jadwiga Stopa
 • komputerowa – Patrycja Hinczewska
 • warsztatowo-stolarska – Waldemar Halikowski
 • muzyczno – teatralna – Monika Chaczko
 • rehabilitacyjna – Magdalena Olszewska

Pracownicy Domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracują z szeroko rozumianymi partnerami (rodzinami, instytucjami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kulturalno-oświatowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi , placówkami oświatowymi, innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników).

W celu prawidłowego świadczenia usług, w Domu zatrudnienia się pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej realizujących świadczenia zdrowotne (pielęgniarka, rehabilitant), inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Domu.

Dyrektor Domu i pracownicy świadczący usługi w Domu tworzą zespół wspierająco- aktywizujący, który co najmniej raz na 6 miesięcy zbiera się celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

W Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. Dom zapewnia wszystkim uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożenia po zajęciach.

Swoimi działaniami  Dom zamierza:

 • organizować całokształt spraw zmierzających do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco- aktywizującego każdego uczestnika,
 • pomagać w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzić zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, rozwijać indywidualnie zainteresowania uczestników,
 • prowadzić profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego,
 • zapewnić możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w czasie pobytu,
 • zapewnić możliwość skorzystania z usługi transportowej, polegającej na dowożeniu na zajęcia i po zakończonym dniu do domu,
 • prowadzić w grupach, bądź indywidualnie zajęcia rehabilitacji ruchowej zgodnie z zaleceniami lekarskimi, w celu ogólnej poprawy lub podtrzymania kondycji fizycznej uczestników,
 • dążyć do pełnej integracji osób niepełnosprawnych poprzez reprezentowanie ich interesów w społeczności lokalnej,
 • udzielać kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów uczestników z osobami lub podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującymi jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestników,
 • dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu,
 • zapewnić właściwy poziom usług,
 • dążyć do poprawy jakości życia uczestników,
 • pozyskiwać fundusze pomocowe na potrzeby ponadstandardowych zadań,
 • rozwiązywać bieżące problemy emocjonalno- społeczne
 • prowadzić działania terapeutyczne w kierunku rozładowywania nadmiernych emocji.

Otwarcie Ośrodka

Remont

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>